Visualisering av inventeringsfisken

Det är en första arbetsversion för att visualisera inventeringsfisken gjorda sjöar i Gavleåns och Testeboåns avrinningsområden. I denna version finns endast Gavleåns. Den kommer att förändras så småningom.


infisk

All data kommer från databasen för provfiske i sjöar – NORS, som drivs av SLU. Valet att benämna alla här för inventeringsfisken beror på att jag ännu inte har koll på vilka som når upp till standardiserade provfisken.

Annonser

Bloggens syfte och något om artbegrepp Vad kommer denna blogg att handla om…?

Det kommer helt enkelt att handla om den variation som finns i naturen. Det blir främst om de arter som har någon särskild egenskap, om något fenomen eller någon omständighet i naturen. Den biologiska världen är ju fullkomligt full av variation. Olika arter beter sig olika, har olika strategier för att skydda sig, äter olika saker, har olika livshistorier, ekologiska nischer, utseende och metabolism. Och jag kommer nog inte att kunna hålla mig ifrån att snöa in på en del detaljer… Sedan får man väl se vad som faller mig in.

Det finns ungefär 1,5 miljoner arter på jorden som är beskrivna, det vill säga som räknats och beskrivits som arter av vetenskapen. Man vet att detta är en bråkdel. Beräkningar på hur stort antalet arter som finns brukar landa på mellan sju och tio miljoner. Ibland på ännu fler. Variationen hos livet på jorden är enorm och alla arter är en produkt av samspelet hos den egna artens egenskaper och den miljö de lever i. Lägger vi sedan till ytterligare en beräkning: ca 99,8 % av alla arter som funnits har dött ut så har det under historiens lopp funnits minst 3½ miljarder!

Så vad räknas som en art?

Det är inte en helt enkel fråga att svara på, det är en fråga om definition. De två vanligaste koncepten som används är det biologiska artbegreppet och det fylogenetiska artbegreppet. Tidigare var även det morfologiska (utseendemässiga) artbegreppet vanligt innan man förstod att alla arter är i ständig förändring.

Det biologiska artbegreppet är det vanligaste och det är också det begrepp som används av icke biologer. Det som menas är att en art är en samling individer som skiljs från andra samlingar av individer genom att de inte får fertila avkommor med varandra. Det kan bero på att de helt enkelt inte kan para sig (olikheter i parningstider, ”passning” hos könsorgan osv hos närbesläktade arter), deras könsceller inte sammansmälter eller att den avkomma de producerar är steril. Det är detta begrepp som används när man räknar de 1,5 miljoner arter som finns beskrivna.

Det fylogenetiska artbegreppet är, enligt wikipedia: ”en grupp individer bestående av minsta möjliga antal individer med EN gemensam förfader skall klassas som art”. Till detta ska de individer som klassas som art ha minst en egenskap som de inte delar med någon annan. Jag anser personligen att det är ett problematiskt begrepp eftersom det i princip definierar individerna i varje myrstack som tillhörande en egen art bara ifall de är genetiskt särpräglade.

Det går att jämföra hos människor med tanken att en mor som får barn som alla bär en unik mutation som uppstod hos mamman inte skulle räknas som Homo sapiens. Det är förmodligen inte ett särskilt ovanligt fenomen. Antalet arter blir ohanterligt.

Vid en jämförelse med det biologiska artbeppet så kan individer klassade som olika arter hos det fylogenetiska artbegreppet få avkommor med varandra och därefter, om bara avkommorna blir tillräckligt genetiskt särpräglade, skapa en ny art redan nästa generation. Tillämpar man det biologiska artbegreppet skulle de fortfarande tillhöra samma art eftersom de förmodligen skulle kunna få avkommer med sina kusiner eller med ännu avlägsnare släktingar.

Nåja, nog om detta nu. Hoppas att jag i framtiden kan roa eller väcka nyfikenhet.

//Tommy